Rika Domo with Decor White Finish

Rika Domo Pellet Fire with Decor White Finish

Rika Domo 10kW Pellet Fire with Decor White Finish and internal pellet fire flue